سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
بیمه حوادث گروهی(معرفی بیمه نامه)
۲۸۰

 این بیمه نامه کارکنان بیمه گذار را با شرایط زیر تحت پوشش بیمه حادثه قرار میدهد:

 •  کارکنان تا سن 75 سالگی بیمه میشوند.

 • سرمایه هزینه پزشکی معادل 10درصد سرمایه فوت منظور میشود.

 • سرمایه بیمه می تواند به صورت مبلغی ثابت و یاضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.

 • حداقل تعداد بیمه شده در بیمه نامه حوادث گروهی 20نفر میباشد.

 •  در این نوع بیمه نامه می بایست حداقل 75 درصدکل کارکنان بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرند. 

 خطرات تحت پوشش در بیمه های حوادث :

 فوت: چنانچه حادثه منجر به فوت بیمه شده شود، سرمایه بیمه به ذینفع پرداخت میشود.

نقص عضو و از کار افتادگیعبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که در اثر حادثه به وجود آمده باشد. چنانچه از کارافتادگی کامل و دائم باشد، کل سرمایه و در صورتی که جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر و جداول نقص عضو در وجه بیمه شده پرداخت خواهد شد.

هزینه پزشکیهزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا میزان مقرر شده در بیمه نامه جبران می شود.  
غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی: غرامت روزنه و عمومی پوششهای اضافی است که در صورت درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مربوطه، در صورت وقوع حادثه، چنانچه بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، به استراحت در منزل یا بیمارستان نیاز داشته باشد، غرامت مربوطه پرداخت خواهد شد.

 

انواع بیمه حوادث گروهی:

 •  بیمه حوادث کارکنان دولتاین نوع بیمه کارکنان دولت در مقابل حوادث 24ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه می‌شوند.

 • بیمه حوادث دانش آموزی: در این نوع قرارداد دانش‌آموزان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه و سازمان آموزش و پرورش تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.

 • بیمه حوادث دانشجوییدر این نوع قرارداد دانشجویان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.

 • بیمه حوادث مهدهای کودکدر این نوع قرارداد کودکان مهد کودک‌ها بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه و سازمان آموزش و پرورش و یا سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند

 • بیمه حوادث خانوادهدر این بیمه‌ سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید.

 •  بیمه حوادث نوروزیدر این بیمه‌سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌ روز در مدت تعطیلات نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید

خطرات و موارد زیر به تنهایی بیمه نمی‌شوند :

 •  از کارافتادگی موقت

 •  هزینه درمان ناشی از حادثه

 •  غرامت بیمارستانی و غرامت روزانه 

 • بیمه سرمد
 • بیمه
 • بیمه حوادث گروهی سرمد
 • بیمه نامه حوادث
 • بیمه سرمد
 • سرمد
 • sarmad
 • بیمه نامه حوادث گروهی سرمد
 • بیمه اشخاص
 • بیمه اشخاص سرمد
 • بیمه نامه
بالا