سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
بیمه حوادث انفرادی(راهنمای دریافت خسارت)
۲۹۰

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه های حوادث می بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه گذار و یا بیمه شده و یا زیان دیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه ارائه گردد.

مدارک لازم:

 1. درخواست زیان دیده اعم از اینکه زیان دیده خود بیمه شده یا استفاده کننده باشد.
2. تاییدیه بیمه نامه یا استعلام از واحد صدور
3. فتوکپی شناسنامه بیمه شده 
4. گزارش های حادثه اعم از گزارش مقامات انتظامی، قضایی و غیره.
5. اصل بیمه‌نامه
6. فیش وصول حق بیمه
7. گواهی پزشکی قانونی
8. گواهینامه رانندگی (در صورت مبادرت بیمه شده به رانندگی که منجر به حادثه شده باشد).
* چنانچه موضوع رسیدگی، غرامت فوت باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر اخذ مدارک بشرح زیر نیز ضرورت دارد:
1. رونوشت خلاصه فوت
2. گواهی حصر وراثت در صورت عدم تعیین استفاده کننده
3. فتوکپی شناسنامه وراث یا استفاده کنندگان
4. قیم نامه در صورت داشتن ورثه یا استفاده کننده صغیر
5. نامه اداره سرپرستی در صورت داشتن ورثه یا استفاده کننده صغیر مبنی بر نحوه پرداخت سهم صغیر.
*چنانچه موضوع رسیدگی، غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی روزانه باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر، اخذ مدارک بشرح زیر نیز ضرورت دارد:
1. گواهی پزشک معالج یا معاینه کننده
2. نظریه پزشکی مبنی بر پایان معالجات
3. نظریه پزشکی یا کمیسیون پزشکی دال بر تعیین میزان نقص عضو یا از کارافتادگی
4. نظریه پزشک معتمد شرکت مبنی بر تاییدیه میزان نقص عضو یا ازکارافتادگی موقت
*چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده، مربوط به هزینه درمان باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر مدارک زیر نیز لازم می‌باشد:
1. اصل صورت حساب بیمارستان
2. اصل هزینه های متفرقه درمان

 • بیمه سرمد
 • بیمه
 • بیمه حوادث انفرادی سرمد
 • بیمه نامه حوادث
 • بیمه سرمد
 • سرمد
 • sarmad
 • بیمه نامه حوادث انفرادی سرمد
 • بیمه اشخاص
 • بیمه اشخاص سرمد
 • بیمه نامه
بالا