دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بیمه حوادث انفرادی(معرفی بیمه نامه)
۳۶۱

زندگی درجهان امروز حوادث و مخاطرات زیادی به همراه دارد که گاه منجر به زیان هایی غیرقابل جبران می¬گردد.

معمولا ًنگرانی انسان از حوادثی است که بدون اراده و بصورت ناگهانی پیش آمده است.

بیمه های حوادث به منظور ارائه تأمین مورد نیاز بیمه گزار در زمان فوت ناشی از حادثه ،نقص عضو (کلی و جزئی)،از کارافتادگی دائم کامل یا جزئی، هزینه های پزشکی و غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی به صورت گروهی و انفرادی ارئه می گردد

بیمه حوادث قراردادی است که بیمه گرمتعهد می گردد در صورت دریافت حق بیمه، غرامت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه که به دو صورت انفرادی و گروهی قابل ارائه می باشد را تامین نماید

 تمام اقشار جامعه بدون محدودیت می‌توانند از انواع بیمه نامه‌های حوادث انفرادی استفاده نمایند 

خطرات تحت پوشش در بیمه های حوادث :

 فوت: چنانچه حادثه منجر به فوت بیمه شده شود، سرمایه بیمه به ذینفع پرداخت میشود.

نقص عضو و از کار افتادگیعبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که در اثر حادثه به وجود آمده باشد. چنانچه از کارافتادگی کامل و دائم باشد، کل سرمایه و در صورتی که جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر و جداول نقص عضو در وجه بیمه شده پرداخت خواهد شد.

هزینه پزشکیهزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا میزان مقرر شده در بیمه نامه جبران می شود.  
غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی: غرامت روزنه و عمومی پوششهای اضافی است که در صورت درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مربوطه، در صورت وقوع حادثه، چنانچه بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، به استراحت در منزل یا بیمارستان نیاز داشته باشد، غرامت مربوطه پرداخت خواهد شد.

پوشش های اضافی

1. زلزله و آتش نشان 
2. شورش، بلوا، اعتصاب، آشوب، اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
3. شورش، بلوا، اعتصاب
4. تب مالت

 • بیمه سرمد
 • بیمه
 • بیمه حوادث انفرادی سرمد
 • بیمه نامه حوادث
 • بیمه سرمد
 • سرمد
 • sarmad
 • بیمه نامه حوادث انفرادی سرمد
 • بیمه اشخاص
 • بیمه اشخاص سرمد
 • بیمه نامه
بالا