چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷
تخفیفات شخص ثالث
۱۰۶۰

تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث

 

سال های عدم خسارت

تخفیفات

سال دوم

10%

سال سوم

15%

سال چهارم

20%

سال پنجم

30%

سال ششم

40%

سال هفتم و پس از آن

50%

 • بیمه سرمد
 • تخفیف
 • تخفیفات
 • شخص ثالث
 • بیمه اتومبیل
 • بیمه نامه شخص ثالث
 • تخفیفات شخص ثالث
 • تخفیف بیمه اتومبیل
 • تخفیف شخص ثالث
 • بیمه سرمد
 • سرمد
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • sarmad
بالا