دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تخفیفات بیمه بدنه
۱۱۰۸

تخفیفات بیمه بدنه

دارندگان عابر بانک صادرات 35%

بازنشستگان وکارکنان بانک صادرات50%

تخفیف نقدی 10%

تخفیف خودرو صفر کیلومتر20%

دارندگان بیمه عمروسرمایه گذاری40%

خودرو به ارزش بالای50 میلیون25%

خودروبه ارزش بالای 100میلیون40%

خودرو به ارزش بالای200میلیون50%

خودروبا سال ساختده سال سرمایه 20 میلیون به بالا تا 75%

تخفیف بیمه بدنه مشمول بیمه گذارانی می شود که در طی یکسال بیمه ای یا بیشتر از محل بیمه نامه بدنه خود خسارتی دریافت ننموده باشند

جدول تخفیفات باتوجه به تعرفه  بصورت ذیل می باشد.

سال های عدم خسارت

تخفیفات

سال اول

25%

سال دوم

40%

سال سوم

50%

سال چهارم

60%

 

                               

 • بیمه سرمد
 • تخفیف
 • تخفیفات بیمه
 • تخفیفات
 • تخفیفات بیمه بدنه
 • تخفیف بیمه
 • بیمه
 • سرمد
 • بیمه سرمد
 • تخفیف بیمه بدنه سرمد
 • بیمه اتومبیل سرمد
 • تخفیف بیمه اتومبیل
 • تخفیفات بیمه اتومبیل سرمد
 • sarmad
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019