دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
پوشش های بیمه زندگی سپهر سرمد
۱۲۰۵

پوشش‌های بیمه‌ای:

 • سرمایه فوت طبیعی تا سقف 400 میلیون تومان 
 • سرمایه ‌فوت در اثر حادثه تا سه برابرسرمایه فوت طبیعی
 • نقص عضو ناشی از حادثه تا سقف200میلیون تومان
 • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه تاسقف 20 میلیون تومان
 • معافیت از پرداخت حق‌بیمه درصورت ازکارافتادگی کامل ودائم
 • دریافت مستمری ( پرداخت تا 3 برابر حق بیمه اصلی تا20سال)
 • بیماری‌های خاص (پرداخت سرمایه امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، عمل قلب باز، سرطان و پیوند اعضای اصلی ) تا سقف 30 میلیون تومان
 • بیمه نامه مشترک(پرداخت پوشش های بیمه ای برای دونفر)

 

 • بیمه سرمد
 • پوشش
 • پوشش بیمه نامه
 • بیمه
 • بیمه سرمد
 • بیمه نامه
 • بیمه زندگی
 • بیمه نامه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه نامه زندگی
 • بیمه عمر
 • بیمه عمر سرمد
 • بیمه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه عمر سپهر سرمد
 • sarmad
 • سرمد
 • بیمه نامه عمر
 • بیمه نامه عمر سپهر سرمد
 • پوشش
 • پوشش بیمه نامه
 • پوشش بیمه نامه زندگی
 • پوشش بیمه نامه زندگی سپهر سرمد
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019