یکشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶
پوشش های بیمه زندگی سپهر سرمد
۶۱۷

پوشش‌های بیمه‌ای:

 • سرمایه فوت طبیعی تا سقف 400 میلیون تومان 
 • سرمایه ‌فوت در اثر حادثه تا سقف 800 میلیون تومان 
 • نقص عضو ناشی از حادثه تا صددرصد سرمایه فوت
 • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه تاسقف 20 میلیون تومان
 • معافیت از پرداخت حق‌بیمه تاصد در صد سرمایه فوت
 • دریافت مستمری ( پرداخت تا 3 برابر حق بیمه اصلی)
 • بیماری‌های خاص (پرداخت سرمایه امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، عمل قلب باز، سرطان و پیوند اعضای اصلی تا 30%سرمایه فوت)
 • بیمه نامه مشترک(پرداخت پوشش های بیمه ای برای دونفر)
 • بیمه سرمد
 • پوشش
 • پوشش بیمه نامه
 • بیمه
 • بیمه سرمد
 • بیمه نامه
 • بیمه زندگی
 • بیمه نامه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه نامه زندگی
 • بیمه عمر
 • بیمه عمر سرمد
 • بیمه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه عمر سپهر سرمد
 • sarmad
 • سرمد
 • بیمه نامه عمر
 • بیمه نامه عمر سپهر سرمد
 • پوشش
 • پوشش بیمه نامه
 • پوشش بیمه نامه زندگی
 • پوشش بیمه نامه زندگی سپهر سرمد
بالا