دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
با تصويب مجلس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي تأسيس مي شود
۱۳۹۵/۷/۱۷
۵۱۶
 با تصويب مجلس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي تأسيس مي شود

لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵.۷.۱۴ در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

براساس اين لايحه كليه ساختمانهاي مسكوني ظرف يك سال تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي ساختمان نزد صندوقي به نام «صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان» قرار ميگيرند.

 از طريق اين صندوق بخشي از خسارتهاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) جبران خواهد شد.

در اين مصوبه دولت مجاز شد با پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأمين هيئت امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمانهاي غيرمسكوني تعميم دهد.

 براساس اين مصوبه سقف تعهد «صندوق» و حقبيمه مربوطه براي كليه ساختمانها متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني حداكثر تا پايان ديماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شورايعالي بيمه تعيين ميشود. سطح زيربناي ساختمان تأثيري در حقبيمه پايه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالكان ساختمانها ميتوانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمهاي ساختمان خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.

در اين مصوبه بيمهگر «بيمه پايه»، صندوق است و كليه شركتهاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتوانند اقدام به فروش بيمهنامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان نمايند.

 اين مصوبه دولت را مكلف مينمايد كه مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در سال اول از محل بودجه عمومي براي سرمايه اوليه صندوق اختصاص دهد.

 بخشي از حقبيمه اين صندوق از حقبيمه پايه، از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت ميشود و مابقي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت ميشود.

تعيين حقبيمه پايه در اين صندوق به صورت پلكاني تنظيم شده است؛ به گونهاي كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به صددرصد (۱۰۰%) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حقبيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از ۵۰۰۰ ريال، ۷۵۰۰ ريال و ۱۰۰۰۰ ريال بيشتر باشد.

در اين مصوبه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شده است حساب ويژه حوادث طبيعي را به منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند و دولت موظف شده است سالانه دوازده درصد (۱۲%) از بودجه سازمان مديريت بحران كشور را با تخصيص صددرصد (۱۰۰%) در اين حساب توديع كند. مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نشده و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نيست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل ميشود.

در بخش ديگري از اين مصوبه وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق موظفند حقبيمه پايه موضوع اين قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و به حساب خزانهداري كل كشور واريز كنند و خزانهداري موظف به انتقال صددرصد (۱۰۰%) آن به حساب صندوق است.

اين گزارش ميافزايد؛ صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ وقوع حادثه تعهدات خود را ايفا كند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت دقيق در انجام تعهدات بيمهگران براساس مقررات شورايعالي بيمه است.

همچنين دولت موظف شده است در حوادث طبيعي فاجعهبار با تشخيص شورايعالي بيمه و تأييد هيئت وزيران چنانچه منابع حساب ويژه براي پوشش اتكائي خسارت وارده كافي نباشد، به پيشنهاد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران كسري حساب ويژه را تأمين و پرداخت كند.

 براساس الحاقيه اين مصوبه صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمهگري اداره ميشود.

تركيب اعضاي هيئت امناي صندوق متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس هيئت امناء) و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي(به عنوان ناظر)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس شورايعالي استانها (بدون حق راي) خواهد بود.

هيئت عامل صندوق نيز متشكل از رئيس هيئت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئيس هستند. رئيس هيئت عامل با پيشنهاد رئيسكل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيئت امناي صندوق تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود. معاونان رئيس با پيشنهاد رئيس هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت امناء تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشوند. مدت تصدي اعضاي هيئت عامل چهار سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

همچنين بازرس قانوني و حسابرس صندوق از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط هيئت امناء انتخاب ميشود.

در اين مصوبه منابع سهگانه درآمد صندوق به شرح زير تعيين شده است:

الف- حقبيمه دريافتي (اعم از سهم مالكان و سهم سازمان مديريت بحران كشور)

ب- درآمد حاصل از سرمايهگذاري منابع صندوق

پ- كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي كه مطابق قانون به صندوق اختصاص مييابد.

صندوق مجاز شده است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپردهگذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند؛ مشروط بر آنكه سرمايهگذاري مذكور به نحوي برنامهريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد. مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالي صندوق نيز به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل ميشود.

گفتني است، آييننامه اجرايي اين قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري سازمان مديريت بحران كشور تهيه ميشود و پس از تأييد هيئت امناي صندوق به تصويب هيئت وزيران مي رسد

منبع:وب سایت رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • بیمه سرمد
  • بیمه
  • سرمد
  • sarmad
  • بیمه مرکزی
  • مجلس
  • صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
بالا