دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بیمه مهندسی
معرفی، بیمه مهندسی

 امروزه بیمه های مهندسی یکی از شاخص های انجام فعالیت های تولیدی و عمرانی است و رشد آن در هر کشوری نشان دهنده افزایش فعالیت عمرانی و سازندگی می باشد و بالعکس کاهش آن نمایانگر رکود این گونه فعالیت ها می باشد. بیمه های مهندسی یک نوع فعالیت بیمه در رشته بیمه های بازرگانی است که در ایجاد امنیت و تامین آسایش خاطر مجریان طرح ها، اهمیت به سزایی دارد.

 

  • بیمه سرمد
  • بیمه
  • بیمه مهندسی
  • بیمه نامه مهندسی سرمد
  • بیمه نامه مهندسی
  • بیمه نامه
  • مهندسی
  • بیمه مهندسی سرمد
  • sarmad
  • سرمد
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019