دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بیمه مسئولیت
معرفی، بیمه مسئولیت

بر طبق قانون کلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و موظف اند نسبت به جبران آن اقدام نمایند. مناسب ترین و اقتصادی ترین راه حل برای جبران چنین خساراتی، بیمه مسئولیت مدنی می باشد. در واقع با توسعه جوامع و گسترش فعالیت های اجنماعی، هر شخص می تواند در نتیجه اعمال یا ترک عمل خود خطری ایجاد نماید و موجب زیان به دیگری گردد و مسئول جبران خسارات شناخته شود. در همین راستا بیمه سرمد با ارائه انواع بیمه نامه های مسئولیت این امکان را فراهم می سازد تا با آرامش خاطر، به فعالیتهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی پرداخته شود.

لذا با عنایت به رشد جمعیت، پیچیدگی حوادث، پیشرفت و تکنولوژی و تعدد آن در صنایع و حرف مختلف و همچنین در روابط اجتماعی افراد، هر فردی به اقتضای شغل، حرفه، خدمات، ارتباطات و مراودات اجتماعی که دارد، می تواند نسبت به تهیه بیمه نامه مسئولیت مورد نظر اقدام نماید.

 • بیمه سرمد
 • بیمه مسئولیت
 • مسئولیت مدنی
 • بیمه سرمد
 • بیمه مسئولیت سرمد
 • بانک صادرات
 • مسئولیت حرفه ای
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بیمه نامه مسئولیت
 • سرمد
 • بیمه نامه مسئولیت سرمد
 • انواع بیمه نامه مسئولیت
 • sarmad
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019