دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بیمه حوادث
معرفی، بیمه حوادث

بیمه حوادث قراردادی است که بیمه گرمتعهد می گردد در صورت دریافت حق بیمه، غرامت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه که به دو صورت انفرادی و گروهی قابل ارائه می باشد را تامین نماید.

 تمام اقشار جامعه بدون محدودیت می‌توانند از انواع بیمه نامه‌های حوادث انفرادی استفاده نمایند.

 • بیمه سرمد
 • بیمه حوادث
 • بیمه
 • بیمه نامه حوادث
 • بیمه حوادث سرمد
 • حوادث
 • بیمه سرمد
 • بیمه نامه
 • بیمه نامه حوادث سرمد
 • sarmad
 • سرمد
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019