دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بیمه بدنه اتومبیل
بیمه بدنه اتومبیل

دراین بیمه نامه بیمه گر متعهد می گردد چنانچه مورد بیمه به علت هریک از حوادث مشمول بیمه از بین رفته و یا به آن خسارت وارد شود، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر و یا مبلغ خسارت را طبق شرایط بیمه نامه پرداخت نماید. همچنین این بیمه نامه قابلیت افزودن پوشش های اضافی، با پرداخت حق بیمه مربوط به آن را دارا می باشد.

هدف از ارائه این بیمه نامه:

جبران هر نوع خسارتی که به خودرو وارد می‌شود و یا از اجزای خودرو سرقت شود.

خسارت های قابل جبران در بیمه نامه بدنه 

- خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط آن باشد  و یا چنانچه در حین حرکت اجزا و یا محمولات خودرو به خود آن برخورد نماید و موجب بروزخسارت شود.

خسارتی که در اثر  ،صاعقه و یا  به موضوع بیمه و یا لوازم اصلی همراه آن وارد گردد.

درصورتیکه موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی بوسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است،خسارت وارد شود.

خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

- سرقت درجای قطعات، لوازم خودرو و آسیب وارد شدن به خودرو یا لوازم آن در هنگام سرقت.

خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط آن باشد  و یا چنانچه در حین حرکت اجزا و یا محمولات خودرو به خود آن برخورد نماید و موجب بروزخسارت شود.

خسارتی که در اثر  ،صاعقه و یا  به موضوع بیمه و یا لوازم اصلی همراه آن وارد گردد.

درصورتیکه موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی بوسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است،خسارت وارد شود.

خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

در پرداخت خسارت بیمه بدنه، بخشی از خسارت به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذارمی باشد.

پوشش های اضافی :

 افزایش قیمت خودرو

بیمه گر با ارائه این پوشش تعهد می نماید درصورتیکه موضوع بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت روز بیمه شده باشد، افزایش قیمت خودرو در طول مدت بیمه تا حدود تعیین شده، که در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده را تحت پوشش قرار می دهد.

با وجود این شرط خسارت خسارات پرداختی توسط بیمه گر در طول مدت بیمه از مبلغ بیمه شده و میزان افزایش قیمت مندرج در بیمه نامه و یا قیمت معاملاتی خودرو قبل ازتصادف (هر کدام کمتر باشد) تجاوز نخواهد کرد.

افت قیمت خودرو

به موجب این شرط بیمه گر متعهد میگردد در صورتیکه در اثر وقوع خطرات تحت پوشش بیمه، به خودرو بیمه شده خسارت وارد شود متناسب با میزان خسارت وارده به شرح مندرج در جدول زیر معادل 5 الی 20 درصد خسارت قابل پرداخت را ( مطابق جدول ذیل) بابت افت قیمت خودرو پرداخت نماید.

نسبت خسارت قابل پرداخت به مبلغ بیمه شده

درصد اضافه مبلغ خسارت بابت افت قیمت

تا 10 درصد

5%

بیش از 10% تا 20%

10%

بیش از 20% تا 40%

15%

بیش از 40%

20%

 

این پوشش محدود به خودروهایی است که بیش از 7 سال از زمان ساخت آنها نگذشته باشد. حداکثر تعهد بیمه گر هیچگاه از ارزش روز وسیله نقلیه بیمه شده قبل از وقوع حوادث تحت پوشش و یا مبلغ بیمه شده ( هر کدام کمتر باشد) تجاوز نخواهد کرد. این خسارت فقط یک بار در طول سال بیمه ای قابل پرداخت است. پوشش افت قیمت شامل خسارت کلی ،سرقت درجا و سرقت کلی نمیشود .

سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو

سرقت درجا عبارت است ار سرقت قطعات و لوازم خودرو بیمه شده، بدون سرقت کلی خودرو

شکست شیشه به عللی غیر از خطرات اصلی

حوادث طبیعی:

حوادث طبیعی، حوادثی است که خارج از اراده انسان بوده و شامل سیل، زلزله، آتشفشان،طوفان، تگرگ، بهمن، رانش زمین و امثالهم می باشد

خسارات ناشی از تاثیر مواد شیمیایی:

در این پوشش خسارات ناشی از تاثیر اسید،گاز،رنگ و سایر مواد شیمیای بر روی رنگ خودرو تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

هزینه ایاب و ذهاب در مدت تعمیر:

درصورتیکه به علت وقوع یکی از خطرات تحت پوشش بیمه (به استثناء سرقت و خسارت کلی) امکان استفاده از خودرو بیمه شده برای بیمه گذار میسر نباشد ، هزینه ایاب ذهاب قابل پرداخت خواهد بود.

عدم اعمال ماده 10:

از آنجایی که با پرداخت خسارت ،مبلغ بیمه شده به میزان خسارت پرداختی تقلیل می یابد و چنانچه پس از تعمیر خودرو مبلغ بیمه شده توسط بیمه گذار ترمیم نشده باشد ،هنگام پرداخت خسارت های بعدی ماده 10قانون بیمه اعمال میگرددو همچنین درصورتیکه در طول مدت بیمه ارزش وسیله نقلیه بیمه شده افزایش یافته باشد ،ماده مذکور اعمال خواهد گردید لذا به موجب این شرط بیمه گر نعهد می نماید درصورتیکه موضوع مورد بیمه به قیمت روز بیمه شده باشد .

درموارد زیر از اعمال ماده 10قانون بیمه صرفنظر نماید :

(1چنانچه مجموع خسارت پرداخت شده کمتر از 25 درصد مبلغ بیمه باشد .

2) درصورتی که ارزش وسیله نقلیه بیمه شده در طول مدت بمیه کمتر از 25 درصد مبلغ افزایش یافته باشد .

خرید بیمه نامه

به منظور خرید این بیمه‌نامه ابتدا بیمه‌گذار و یا نماینده قانونی وی نسبت به تکمیل و ارائه فرم پیشنهاد اقدام می‌نماید، سپس کارشناس بیمه از خودروی مورد بیمه بازدید می‌کند. پس از آن حق‌بیمه مربوطه محاسبه و به بیمه‌گذار اعلام تا نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و پس از پرداخت حق‌بیمه ، بیمه‌نامه صادر و تحویل می‌شود.

مدارک موردنیاز

1.    تکمیل فرم پیشنهاد
2.    کارت خودرو
3.    بیمه‌نامه سال قبل (در صورت وجود)
4.    گزارش بازدید

تخفیف بیمه بدنه مشمول بیمه گذارانی می شود که در طی یکسال بیمه ای یا بیشتر از محل بیمه نامه بدنه خود خسارتی دریافت ننموده باشند.

جدول تخفیفات باتوجه به تعرفه  بصورت ذیل می باشد.

سال های عدم خسارت

تخفیفات

سال اول

25%

سال دوم

40%

سال سوم

50%

سال چهارم

60%

 
تعهدات و خسارات تحت پوشش 

شرایط فسخ قرارداد

فسخ قرار داد بیمه‌بدنه خودرو از سوی بیمه‌گر به دلایل زیر ناشی می‌شود:

در صورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.

در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.

چنانچه بیمه‌گذار سهوا از بیان مسئله‌ای خودداری و یا گفته های آن خلاف واقع باشد و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.

فسخ قرار داده بیمه بدنه خودرو از سوی بیمه‌گذار به دلایل زیر ناشی می‌شود:

1در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌گر حاضر به تخفیف در حق‌بیمه نشود.

در صورتی که فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود.

تبصره :

در صورتی که بیمه‌گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه‌نامه باشد بیمه‌گر حق‌بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق‌بیمه را به بیمه‌گر پرداخت می‌کند.

 

به منظور اعلام خسارت‌های مالی با مرکز پیام شرکت سامان نگار ایرانیان با شماره تلفن 84325-021 تماس حاصل نمایید .

در صورت بروز خسارت بیمه‌گذار باید در کمترین زمان ممکن نسبت به اعلام خسارت اقدام نماید. در این صورت با تکمیل فرم اعلام خسارت و تکمیل و درج اطلاعاتی چون مشخصات بیمه‌نامه، مشخصات راننده، مشخصات طرف حادثه و چگونگی وقوع حادثه اقدام می‌شود. پس از آن بیمه‌گر نسبت به بازدید از خودروی آسیب دیده اقدام و مدارک پرونده را تکمیل می‌نماید و نهایتا بر اساس نرخ های روز قطعات و لوازم خودرو نسبت به محاسبه و پرداخت خسارت اقدام می‌شود 

توجه 1: در صورتیکه مورد بیمه نیاز به تعویض قطعه داشته باشد ارائه فاکتور الزامی است.
توجه 2: بیمه‌گذار باید تا زمان خسارت (تاریخ وقوع خسارت) تمام اقساط مربوط به بیمه‌نامه را پرداخت کرده باشد.

مدارک اعلام خسارت

1.    کارت ملی بیمه‌گذار
2.    کارت خودرو
3.    اصل بیمه‌نامه
4.    کروکی مقامات انتظامی
5.    اسناد مالکیت خودروی زیان دیده
6.    فاکتور لوازم تعویضی  

  • بیمه سرمد
  • بیمه اتومبیل
  • بیمه بدنه
  • بیمه سرمد
  • بیمه نامه بدنه سرمد
  • بیمه بدنه سرمد
  • بانک صادرات
  • بیمه
  • سرمد
  • sarmad
بالا