دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بیمه حوادث
بیمه حوادث
 • استعلام بیمه حوادث انفرادی

زندگی درجهان امروز حوادث و مخاطرات زیادی به همراه دارد که گاه منجر به زیان هایی غیرقابل جبران میگردد.

معمولا ًنگرانی انسان از حوادثی است که بدون اراده و بصورت ناگهانی پیش آمده است.

بیمه های حوادث به منظور ارائه تأمین مورد نیاز بیمه گزار در زمان فوت ناشی از حادثه ،نقص عضو (کلی و جزئی)،از

کارافتادگی دائم کامل یا جزئی

هزینه های پزشکی و غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی به صورت گروهی و انفرادی ارئه می گردد.

خطرات تحت پوشش در بیمه های حوادث :

فوت: چنانچه حادثه منجر به فوت بیمه شده شود، سرمایه بیمه به ذینفع پرداخت میشود.

نقص عضو و از کار افتادگیعبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که در اثر حادثه به وجود آمده باشد. چنانچه از کارافتادگی کامل و دائم باشد، کل سرمایه و در صورتی که جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر و جداول نقص عضو در وجه بیمه شده پرداخت خواهد شد.

هزینه پزشکیهزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا میزان مقرر شده در بیمه نامه جبران می شود.  

غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی: غرامت روزنه و عمومی پوششهای اضافی است که در صورت درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مربوطه، در صورت وقوع حادثه، چنانچه بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، به استراحت در منزل یا بیمارستان نیاز داشته باشد، غرامت مربوطه پرداخت خواهد شد.

پوشش های اضافی
1. زلزله و آتش نشان 
2. شورش، بلوا، اعتصاب، آشوب، اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
3. شورش، بلوا، اعتصاب
4. تب مالت

بیمه های حوادث :

 • بیمه حوادث انفرادی

​-معرفی بیمه نامه

-راهنمای خرید

-راهنمای دریافت خسارت

 • بیمه حوادث گروهی

​-معرفی بیمه نامه

-راهنمای خرید

-راهنمای دریافت خسارت

مراحل صدور بیمه نامه

1. دریافت درخواست مشتری مبنی بر صدور بیمه نامه حوادث انفرادی و تکمیل فرم پیشنهاد
2. پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار
3. صدور بیمه نامه
4. تحویل بیمه نامه به بیمه گذار

 

 مدارک لازم فقط کارت ملی یا شناسنامه می‌باشد.

*سقف سنی در این نوع بیمه‌نامه ها 75 سال بوده و برای بیمه شدگان بالاتر از 75 سال به ازاء هر سال 10% حق بیمه اضافه از بیمه شدگان اخذ می‌گردد 

فرآیند دریافت خسارت

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه های حوادث می بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه گذار و یا بیمه شده و یا زیان دیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه ارائه گردد.

 

مدارک اعلام خسارت

 1. درخواست زیان دیده اعم از اینکه زیان دیده خود بیمه شده یا استفاده کننده باشد.

2. تاییدیه بیمه نامه یا استعلام از واحد صدور

3. فتوکپی شناسنامه بیمه شده 

4. گزارش های حادثه اعم از گزارش مقامات انتظامی، قضایی و غیره.

5. اصل بیمه‌نامه

6. فیش وصول حق بیمه

7. گواهی پزشکی قانون

8. گواهینامه رانندگی (در صورت مبادرت بیمه شده به رانندگی که منجر به حادثه شده باشد).

* چنانچه موضوع رسیدگی، غرامت فوت باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر اخذ مدارک بشرح زیر نیز ضرورت دارد:

1. رونوشت خلاصه فوت

2. گواهی حصر وراثت در صورت عدم تعیین استفاده کننده

3. فتوکپی شناسنامه وراث یا استفاده کنندگان

4. قیم نامه در صورت داشتن ورثه یا استفاده کننده صغیر

5. نامه اداره سرپرستی در صورت داشتن ورثه یا استفاده کننده صغیر مبنی بر نحوه پرداخت سهم صغیر.

*چنانچه موضوع رسیدگی، غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی روزانه باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر،

اخذ مدارک بشرح زیر نیز ضرورت دارد:

1. گواهی پزشک معالج یا معاینه کننده

2. نظریه پزشکی مبنی بر پایان معالجات

3. نظریه پزشکی یا کمیسیون پزشکی دال بر تعیین میزان نقص عضو یا از کارافتادگی

4. نظریه پزشک معتمد شرکت مبنی بر تاییدیه میزان نقص عضو یا ازکارافتادگی موقت

*چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده، مربوط به هزینه درمان باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر مدارک زیر نیز لازم

می‌باشد:
1. اصل صورت حساب بیمارستان

2. اصل هزینه های متفرقه درمان

 • بیمه سرمد
 • بیمه حوادث
 • بیمه
 • بیمه نامه حوادث
 • بیمه حوادث سرمد
 • حوادث
 • بیمه سرمد
 • بیمه نامه
 • بیمه نامه حوادث سرمد
 • sarmad
 • سرمد
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019